+48 602 885 891

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MY SOCIAL SELLER

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pomocą aplikacji internetowej My SocialSeller ( dalej aplikacja).

Przedsiębiorcą świadczącym usługi za pomocą aplikacji jest PUB4SOCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 6, (25-663 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000640614. ( dalej Spółka lub PUB4SOCIAL)

§ 2. DEFINICJE

"Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z aplikacji.

"Spółka  lub PUB4SOCIAL”- właściciel aplikacji My SocialSeller.

"Przedsiębiorca”– osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik” - podmiot, który  korzysta z aplikacji.

"Zamówienie” – oferta zakupu produktów, złożona drogą internetową poprzez aplikację.

"Towar” – rzecz ruchoma, usługa lub prawo  której dotyczy Umowa Sprzedaży.

"Oferta”- propozycja zawarcia sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis Towaru przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w aplikacji.

"Bot”- funkcja sztucznej inteligencji aplikacji umożliwiająca interakcję użytkownika z aplikacją

"Messenger”- program komputerowy- komunikator internetowy dostępny pod adresem  https://play.google.com.

"Facebook”- portal znajdujący się w sieci internet pod adresem https://www.facebook.com/.

"Interakcja”- wzajemnie oddziaływanie pomiędzy komputerem a botem.

"Strona www” - dokument udostępniony w Internecie.

"Hiperłącze”(link)- odsyłacz internetowy, element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami w sieci Internet.

"Adwords”- system reklamowy pozwalający na wyświetlanie hiperłączy.

"t.pay.com”- system płatności internetowych marka przedsiębiorstwa Krajowy Integrator Płatności S.A ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań nr KRS 0000412357.


§ 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
 

1.Właścicielem aplikacji jest Pub4Social spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

2.Do korzystania z aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu oraz zainstalowany program  Messenger dostępny pod adresem internetowym https://play.google.com oraz aktywny profil w portalu facebook.

3.W celu dokonywania zakupów oraz oferowania do sprzedaży towarów oraz usług za pomocą aplikacji należy posiadać aktywne  konto  w programie Messenger oraz zalogować się do programu Messenger oraz Aplikacji.

4.Szczegółowe warunki obsługi Aplikacji MySociallSeller określa instrukcja obsługi aplikacji dostępna w siedzibie spółki oraz pod adresem internetowym


§ 4. ZASADY UMIESZCZANIA OFERT
 

1.Oświadczenie przedsiębiorcy składane za pomocą Aplikacji drugiej stronie  zawierające wolę zawarcia umowy  stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

2.W celu umieszczenia oferty za pomocą Aplikacji przedsiębiorca po zalogowaniu do programu  Messenger  wybiera w nim profil o nazwie  My SocialSeller.

3.Będący elementem aplikacji bot nawiązuję z użytkownikiem interakcję w celu zebrania niezbędnych danych oraz przygotowania propozycji oferty.

4.Dane niezbędne do przygotowania oferty w szczególności dotyczą:

 • nr  NIP przedsiębiorcy
 • opisu oferowanego  towaru
 • fotografii towaru
 • ilości oferowanego towaru
 • ceny towaru

5.Po zebraniu niezbędnych danych aplikacja generuje stronę WWW, zawierającą ofertę przedsiębiorcy, która jest  mu  udostępniana  w postaci hiperłącza (linku).

6.Hiperłącze zawierające dokument z ofertą przedsiębiorcy może być podawane do wiadomości przyjmującego ofertę (oblata) w szczególności poprzez:

 • umieszczenie hiperłącza na stronie www
 • umieszczenie hiperłącza w portalu internetowym facebook
 • wysłanie hiperłącza poczta elektroniczną
 • umieszczenia hiperłącza  w systemie Adwords


§ 5. ZASADY KUPOWANIA TOWARÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI


1.Wykorzystanie  funkcjonalności Aplikacji do dokonywania  zakupu towaru jest możliwe wyłącznie w przypadku umieszczenia przez przedsiębiorcę  hiperłącza do dokumentu zawierającego ofertę w portalu Facebook.

2.Akceptując warunki oferty przedstawionej przez przedsiębiorcę kupujący w celu dokonania zakupu towaru wybiera przycisk Kupuję i płacę.

3.Wybierając przycisk Kupuję i płacę  kupujący zawiera umowę ze sprzedającym.

4. Obsługę płatności transakcji zapewnia serwis internetowy www.tpay.com.

5.Aplikacja posiada funkcję video czatu dostępną po wybraniu przycisku „chat” umożliwia ona połączenie audiowizualne pomiędzy użytkownikami- stronami transakcji. Szczegółowe zasady korzystania z video czatu zawiera instrukcja obsługi aplikacji.

6.Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania do  sprzedaży towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

7.Przedmioty, o których mowa w § 5 ust.6 nie mogą być oferowane wraz z towarami jako bezpłatny dodatek.

8.Użytkownik poza wybraniem opcji „kup i zapłać” może dokonać rezerwacji towaru używając  przycisku umieszczonego w Aplikacji. Umowa sprzedaży dochodzi wówczas do skutku poza Aplikacją.


§ 6. OPŁATY I PROWIZJE


1.Usługi świadczone przez Spółkę w zakresie wystawiania ofert sprzedaży towarówn są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest  Użytkownik.

2.Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Spółkę w ramach  aplikacji My SocialSeller są uiszczane przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach konta.

3.Za usługi świadczone przez Spółkę wystawiane są faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach konta użytkownika.

4.Użytkownik korzystający z Aplikacji wybiera jeden z następujących planów cenowych:

A) Pakiet I cena 10 zł netto  – możliwość wystawienia od 2 do 10 ofert miesięcznie

B) Pakiet II cena 49,85 zł – możliwość wystawienia od 11 do 50 ofert miesięcznie

C) Pakiet III cena ustalana indywidualnie – możliwość wystawienia powyżej 50 ofert miesięcznie.

5. Użytkownik jest upoważniony do wystawienia 1 oferty w miesiącu bez ponoszenia opłat   na rzecz spółki.


§ 7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY


1.Spółka nie jest stroną umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.

2.Kupujący korzystający z Aplikacji zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.

3.Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont w Aplikacji  tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

4.Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust.3, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy(„Wiadomość dla Kupującego”).          W treści Wiadomości dla Kupującego Sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub  niniejszego Regulaminu.

5.Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu , chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

6.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach korzystania z Aplikacji ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego  Regulaminu. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

7.W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Spółka  może zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją „Kupuję i Płacę” jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność.

8.Spółka może usunąć „Wiadomość dla Kupującego”, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

9.W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Spółka  może:

A) upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

B) udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

C) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Aplikacji Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Aplikacji,

D) uzależnić korzystanie z Aplikacji od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,

E) zawiesić na czas określony lub nieokreślony  Konto w Aplikacji Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku permanentnego naruszania zasad opisanych w niniejszym Regulaminie,


§ 8. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW


1.Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach użytkowania Aplikacji powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta.

2.Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Aplikacji umowach.

3.Wszelkie materiały, w tym  grafika, kompozycja Aplikacji (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw Spółki lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych  i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

4.Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach aplikacji materiałów wymaga każdorazowo zgody Spółki i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów.


§ 9. INNE POSTANOWIENIA


1. Spółka  może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z aplikacją lub innymi aplikacjami działającymi on-line  prowadzonymi przez Spółkę na terenie  RP lub poza jej terytorium. Rodzaje i zakres takich usług określany jest każdorazowo we właściwych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać określone inaczej niż w niniejszym  Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu.

2. Podane przez Użytkowników dane osobowe Spółka  pozyskuje  i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z polityką prywatności stanowiącą złącznik nr 1 do niniejszego  Regulaminu.

3. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie  w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Spółki w związku z korzystaniem z Aplikacji, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.


§ 10.  ZMIANY REGULAMINU


1. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę. Termin zmiany nie może być krótszy niż 30 dni od momentu udostępnienia w Aplikacji zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Aplikacji, od wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o zmianach i o możliwości ich akceptacji. Akceptacją zmian będzie także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania do Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę, korzystając
z formularza dostępnego w siedzibie spółki, umieszczonego pod adresem www.mysocialseller.com poczty elektronicznej, wysyłając wypełniony formularz na adres siedziby Spółki.


§ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Świadczenie usług w ramach Aplikacji ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.

2. W każdym czasie użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą ze Spółką  poprzez pisemne oświadczenie w przedmiocie rozwiązania umowy. Użytkownik w celu wypowiedzenia Umowy  może  wypełnić odpowiedni formularz dostępny w siedzibie Spółki lub pod adresem www.mysocialseller.com

3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy ze Spółką, odnosi skutek  po upływie 30 dni od daty zakończenia jego Oferty, lub skorzystania przez Kupującego z opcji „Kupuję  i Płacę”.

4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem  7 dniowego terminu wypowiedzenia.

5. Ponowna rejestracja użytkownika w przypadku  umowy wygasłej w trybie postanowienia ustępu poprzedzającego wymaga zgody Spółki.


§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Użytkownik może kontaktować się ze Spółką w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

A) pisemnej na adres Siedziby spółki 25-663 Kielce ul. Karola Olszewskiego 6.

B) za pomocą funkcji znajdującej  się w zakładce "Pomoc" w Aplikacji.

C) za pomocą poczty elektronicznej na adres info@mysocialseller.com

2.W przypadku nierealizowania lub nienależytego realizowania usług przez Spółkę zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik składa Reklamacje w sposób określony niżej.

3.Reklamację można złożyć w formie:

 • telefonicznie na nr 602885891
 • ustnie do protokołu,
 • pisemnie na adres spółki,
 • pocztą elektroniczną pod adresem info@mysocialseller.com

Spółka jest zobowiązana w ciągu 14 dni pisemnie potwierdzić przyjęcie reklamacji,

3.1Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

A)imię i nazwisko( lub nazwę firmy),

B)nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Aplikacji (login),

C)określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu,

D)wysokość kwoty odszkodowania ( w przypadku żądania odszkodowania),

E)numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności (w przypadku żądania odszkodowania), 

F)podpis,

 

4.Spółka przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do użytkownika o uzupełnienie wniosku jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

5.Spółka rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem §12 ust. 4 gdzie termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej Reklamacji.

6.Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany w Aplikacji do danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka  może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

7.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Aplikacji spowodowane awariami sieci teleinformatycznej oraz infrastruktury informatycznej za które spółka nie odpowiada.


§ 13. SPORY i PRAWO WŁAŚCIWE


1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Wypróbuj naszą aplikację!

Formularz kontaktowy