Regulamin - My Social Seller

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MY SOCIAL SELLER

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z aplikacji internetowej My Social Seller (dalej zwaną „Aplikacja”), służącej do sprzedaży towarów i usług.
Przedsiębiorcą świadczącym usługi za pomocą aplikacji jest AI FORCE 1 Sp. z .o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 6, (25-663 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000640614 (dalej Spółka lub AI FORCE 1).

§ 2. DEFINICJE
„Aplikacja” lub „Chatbot” – funkcja sztucznej inteligencji umożliwiająca interakcję z Użytkownikiem.
„Regulamin” – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Aplikacji.
„Spółka” lub „AI FORCE 1”- właściciel aplikacji My Social Seller.
„Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
„Użytkownik” – podmiot, który korzysta z Aplikacji.
„Towar” – rzecz ruchoma, usługa lub prawo, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
„Usługa” – czynność niematerialna, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
„Oferta”- propozycja zawarcia sprzedaży Towaru lub Usługi na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis Towaru lub Usługi przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w aplikacji.
„Messenger”- program komputerowy – komunikator internetowy portalu Facebook.
„Facebook”- portal znajdujący się w sieci internet pod adresem https://www.facebook.com.
„Interakcja”- wzajemnie oddziaływanie pomiędzy komputerem a botem.
„Strona www” – dokument udostępniony w Internecie.
„Hiperłącze” (link)- odsyłacz internetowy, element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami w sieci Internet.
„PayPal”- system płatności internetowych. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

§ 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1.Właścicielem Aplikacji jest AI FORCE 1 sp. z o.o.
2.Do korzystania z Aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu, zainstalowany komunikator typu Messenger, a także profil na portalu Facebook.
3.W celu dokonywania zakupów oraz oferowania do sprzedaży towarów i usług za pomocą Aplikacji należy posiadać aktywne konto w aplikacji Messenger, zalogować się do konta oraz do Aplikacji.

§4. PAKIETY
1. Użytkownik korzystający z Aplikacji wybiera jeden z następujących pakietów:
a) Pakiet Lite – 29 zł netto/mc – możliwość wystawiania ofert towarów i usług, obsługa płatności poprzez Chatbota, dostęp do Panelu Trenera.
b) Pakiet Pro – 499 zł netto/ mc – możliwość wystawiania ofert towarów i usług, obsługa płatności poprzez Chatbota, dostęp do Panelu Trenera.

2. Użytkownik ma możliwość wyboru pakietu, zgodnego z jego wymaganiami.

3. Za wybrany Pakiet Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej wskazanej w punkcie 1 tego paragrafu.

§5. PANEL TRENERA
1. Panel Trenera dostępny jest w Pakiecie Lite i w Pakiecie Pro.
2. Panel Trenera pozwala na wytrenowanie Chatbota według swoich potrzeb i wymagań, aby obsługa Klienta przebiegła według jak najwyższych standardów.
3. Dzięki Panelowi Trenera Użytkownik może wytrenować Chatbota w trzech fazach:
– podgląd pracy człowieka,
– udzielanie odpowiedzi,
– automatyczna rozmowa z Klientem.
4. Dostęp do Panelu Trenera Użytkownik uzyskuje po zarejestrowaniu się poprzez podanie swoich danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz po spełnieniu pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Użytkownik, po aktywowaniu konta, uzyskuje do niego dostęp i ma możliwość wyboru dowolnego pakietu oferowanego przez Spółkę.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych do rejestracji.

§ 6. OPŁATY
1.Usługi świadczone przez Spółkę w zakresie wystawiania ofert sprzedaży towarów i usług są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Użytkownik.
2.Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Spółkę w ramach Aplikacji My Social Seller są uiszczane przez Użytkownika na przesłanej przez Spółkę fakturze VAT.
3.Za usługi świadczone przez Spółkę wystawiane są faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach konta użytkownika.
4. W przypadku, kiedy Użytkownik zdecyduje się na jeden z pakietów, Spółka zobowiązuje się w terminie do 3 dni roboczych, liczonych od dnia wybrania pakietu i otrzymania danych (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP), udostępnić Użytkownikowi fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych usług. Od chwili zaksięgowania na koncie Spółki zapłaty, Spółka w przeciągu 3 dni roboczych udostępni fakturę VAT.
5. Opłaty za wybrany przez Użytkownika pakiet są wnoszone z góry za kolejny miesiąc, chyba, że istnieją inne ustalenia między Użytkownikiem a Spółką.
6. Dzień, w którym na koncie Spółki zaksięgowana zostanie wpłata za wybrany pakiet, będzie dniem rozpoczęcia pakietu na okres 30 dni. Opłaty należy dokonywać co miesiąc, przez okres korzystania z wybranego pakietu, w terminie wskazanym na fakturze VAT.
7. Użytkownik może dokonać opłaty za pakiet przez system płatności internetowych PayPal lub tradycyjnym przelewem bankowym.

§ 7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik, aby umożliwić Spółce świadczenie usług, powierza Spółce dokonywanie, w jego imieniu, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie 2., w zakresie i na zasadach poniżej określonych. Spółka na tej podstawie uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, tylko i wyłącznie w celu określonym poniżej.
2. Umowa przetwarzania danych osobowych obejmuje dane, tj. imię nazwisko/nazwa firmy, adres, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczy czynności związanych ze świadczeniem usług dostarczenia i obsługi Aplikacji My Social Seller.
4. Prawa i obowiązki Spółki w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych:
a) Spółka oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego poza EOG lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem korzystania z dostawców usług informatycznych mających siedzibę poza EOG lub mających siedzibę w EOG, lecz przetwarzających dane poza EOG,
b) Spółka zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy dot. Przetwarzania danych osobowych oraz Umowy Podstawowej zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy,
c) Spółka zapewnia podjęcie środków dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wymaganych na mocy art. 32 RODO, w szczególności środków opisanych w Umowie,
d) jeżeli Spółka poweźmie wątpliwość co do zgodności z prawem polecenia wydanego mu przez Użytkownika, Spółka natychmiast poinformuje Użytkownika o powziętych wątpliwościach.
5. Prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych:
a) Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych powierzanych na podstawie Umowy oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie i celach, w jakim powierza przetwarzanie Spółce,
b) Użytkownik zobowiązuje się do współdziałania ze Spółką w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania Umowy i Umowy Podstawowej oraz przestrzegania przepisów RODO,
c) W przypadku, gdyby Spółka zgłosiła Użytkownikowi wątpliwości co do zgodności z prawem polecenia wydanego mu przez Użytkownika, Użytkownik przekaże Spółce stosowne wyjaśnienia.
6. Współpraca Spółki i Użytkownika w zakresie powierzania danych osobowych:
a) Użytkownik i Spółka współpracują w zakresie w jakim niezbędne to jest dla przestrzegania przepisów RODO,
b) Spółka pomaga Użytkownik poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III
RODO,
c) Spółka pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych,
d) Spółka udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie i art. 28 RODO.
7. Podpowierzanie danych osobowych:
a) Użytkownik wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych objętych Umową powierzanie przetwarzania danych osobowych w zakresie konkretnych operacji dalszym Przetwarzającym
(„Subprocesorom”),
b) lista aktualnych Subprocesorów stanowi załącznik do Umowy powierzania przetwarzania danych osobowych,
c) podpowierzenie nie może obejmować całości powierzenia wynikającego z Umowy powierzania przetwarzania danych osobowych i Umowy Podstawowej,
d) Spółka informuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
8. Bezpieczeństwo danych osobowych:
a) Spółka oświadcza, że przetwarzanie powierzonych danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności wskazanych w art. 32 RODO,
b) Spółka uwzględniając charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą wdrożył niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych,
c) Spółka zapewnia, że stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni i uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
d) W przypadku, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Spółka bez zbędnej zwłoki zgłasza Użytkownikowi, że doszło do naruszenia,
e) Spółka wraz ze zgłoszeniem przekazuje Użytkownikowi szczegółowe wyjaśnienia dotyczące naruszenia i wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą naruszenia w celu umożliwienia Użytkownikowi spełnienia obowiązku zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru,
f) Spółka umożliwia Użytkownikowi wzięcie udziału w czynnościach wyjaśniających okoliczności i zakres naruszenia.
9. Odpowiedzialność w czasie przetwarzania danych osobowych:
a) Spółka odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Spółkę lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Użytkownika lub wbrew tym instrukcjom,
b) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych będące wynikiem okoliczności dotyczących dostawcy strony internetowej lub aplikacji w ramach, której funkcjonuje Chatbot.
10. Zasady usunięcia danych osobowych:
a) Po zakończeniu świadczenia usług wynikających z Regulaminu, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, zależnie od decyzji Użytkownika, Spółka usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują mu dalsze przechowywanie danych osobowych,
b) Użytkownik przekaże decyzję, o której mowa w ust. 10a w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy,
c) Wykonanie dyspozycji wynikającej z decyzji Użytkownika nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Spółce.

§ 8. PLIKI COOKIES
1. W ramach działalności Aplikacji wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Spółkę.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Aplikację, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
b) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z Aplikacji.
4. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
7. Spółka informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
8. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
a) przeglądarka Firefox ;
b) przeglądarka Chrome ;
c) przeglądarka Microsoft Edge ;
d) przeglądarka Opera ;
e) przeglądarka Safari.
9. Spółka korzysta z narzędzi dostarczanych przez Google Inc. (np. Google Analytics), które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych.
10. Spółka korzysta z wtyczki Messenger, która umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się ze Spółką poprzez czat. Wtyczka Messenger jest powiązana z kontem Użytkownika w serwisie Facebook.com.

§ 8. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Świadczenie usług w ramach Aplikacji ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
2. Nieuiszczenie opłaty abonamentowej za wybrany pakiet, w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA z tytułu opłaty abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Panelu Trenera. Dokonanie przy Użytkownika wpłaty opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Panelu Trenera skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Panelu Trenera skutkować będzie automatycznym usunięciem dostępu do Panelu Trenera i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
3. Uiszczenie opłaty abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego okresu abonamentowego.
4. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia okresu abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 2 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem okresu abonamentowego, może on korzystać z Panelu Trenera oraz z usług Spółki do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
5. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług bez konieczności podania przyczyny. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres info@mysocialseller.com. Wypowiedzenie umowy następuje z chwilą doręczenia zgłoszenia.
6. Administrator może wypowiedzieć Użytkownikowi usługę świadczoną przez Aplikację My Social Seller za 7-dniowym wypowiedzeniem, przesłanym drogą elektroniczną, w przypadku, gdy:
a) Użytkownik narusza zasady niniejszego Regulaminu,
b) Użytkownik narusza zasady zgodne z dobrymi obyczajami czy przepisami prawa polskiego,
c) Użytkownik podejmuje próby nieuprawnionej ingerencji w Aplikację,
d) Po zakończeniu świadczenia usług wynikających z Umowy, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, zależnie od decyzji Administratora, Przetwarzający usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują mu dalsze przechowywanie danych osobowych.
e) Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej, które przysługują Administratorowi,
f) Użytkownik podejmuje próby naruszenia bezpieczeństwa danych, które zostały zgromadzone przez Administratora.
7. Administrator może wypowiedzieć Użytkownikowi świadczenie usługi przez Aplikację My Social Seller za 14-dniowym wypowiedzeniem, przesłanym drogą elektroniczną, w przypadku, gdy:
a) Administrator planuje ograniczyć zakres świadczonych usług lub zakończyć świadczenie usług,
b) wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które uniemożliwią świadczenie przez Administratora usługi.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA
1. Wszelkie reklamacje związane z błędnym działaniem Aplikacji należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: info@mysocialseller.com, wypełniając formularz dostępny na stronie www.mysocialseller.com .
2. Wszelkie zgłoszenia i zastrzeżenia Użytkownika co do działania Aplikacji należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: info@mysocialseller.com, wypełniając formularz dostępny na stronie www.mysocialseller.com .
3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe do Użytkownika (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu bądź adres e-mail), a także dokładny opis i powód reklamacji/zgłoszenia.
4. Spółka zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia reklamacji, jeśli jest ona niezasadna.
5. Spółka ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji/zgłoszenia od dnia otrzymania formularza/wiadomości e-mail.
6. Spółka zastrzega sobie możliwość przerwy w dostarczaniu usługi bądź niektórych jej funkcji.

§ 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1.Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach użytkowania Aplikacji powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta.
2.Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Aplikacji umowach.

§ 11. OCHRONA PRAWNA
1.Wszelkie materiały, w tym grafika, kompozycja Aplikacji (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw Spółki lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
2.Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach aplikacji materiałów wymaga każdorazowo zgody Spółki i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 12. INNE POSTANOWIENIA
1. Spółka oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Spółki, na adres poczty elektronicznej info@mysocialseller.com.
2. Spółka informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Spółki związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji.
3. Spółka zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Spółki cedować lub zrzekać się praw
i obowiązków wynikających z Regulaminu.
4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.mysocialseller.com lub przez kontakt na adres info@mysocialseller.com.

§ 13. ZMIANY REGULAMINU
1. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę. Termin zmiany nie może być krótszy niż 30 dni od momentu udostępnienia w Aplikacji zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach
dotychczasowych.
2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Aplikacji, od wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o zmianach i o możliwości ich akceptacji. Akceptacją zmian będzie także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania do Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę, korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego pod adresem www.mysocialseller.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając mail na adres: info@mysocialseller.com.

§ 14. SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy
powszechne.

Send a Message